Cookies

Can we use cookies,
so that we know how is our website doing?

Intro

Ongoing

iQLANDIA - nové programy propojující formální a neformální vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008275
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_032
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP
Termín realizace projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Cílem tříletého projektu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí dětí, žáků, pedagogických pracovníků a pracovníků science centra.

Hlavním přínosem projektu bude propojení formální výuky ve školách s neformální výukou v prostorách science centra.

V rámci projektu vznikne 10 tematických celků propojujících mezipředmětové vazby přírodovědných oborů.
Programy budou zaměřeny na praktické činnosti, skupinovou práci a posilování klíčových kompetencí k řešení problémů a učení.
Programy budou připraveny pro žáky obou stupňů základních škol a 1 z programů bude určen dětem navštěvujícím mateřskou školu.

 • Součástí každého programu bude interaktivní workshop využívající zázemí science centra.
 • Pro výuku ve škole budou připraveny návody na aktivity podporující skupinovou práci studentů, jejich samostatné objevování přírodních zákonitostí a také osvojování kompetencí k učení a řešení problémů.
 • Pro učitele budou vytvořeny podpůrné metodické materiály.
 • Každý z programů vychází z požadavků RVP, klade důraz na mezipředmětové vazby a pomáhá žákům osvojovat si vybrané klíčové kompetence.
 • Tvorba, pilotování a evaluace jednotlivých témat bude probíhat postupně během 3 let realizace projektu.

iQLANDIA-projekty-formalni-a-neformolni-vzdelavani

iQLANDIA-partner-EU-DE iQLANDIA-partner-MSMT

Didaktika - Člověk a příroda A

Období realizace: 2.1.2017 – 31.12.2019
Nositel projektu: Západočeská univerzita v Plzni
Místo realizace: Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj

Cílem projektu „Didaktika - Člověk a příroda A“ je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků z NNO v oblasti inovace oborových didaktik.

Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční výzkum).

Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo.

Podstatou projektu je dlouhodobá spolupráce oborových didaktiků, obecných didaktiků, odborníků z oblasti pedagogiky, psychologie, učitelů nižšího stupně sekundárního vzdělávání, odborníků z oblasti neformálního vzdělávání a dalších odborníků z praxe.
Tito společně ověřují didaktické inovace vedoucí k efektivnímu dosažení vzdělávání žáků.
Smyslem společenství praxe je rozvíjet prostřednictvím spolupráce kompetence pedagogických pracovníků tak, aby byli schopni lépe přizpůsobit vzdělávání potřebám jednotlivých žáků a studentů.

Webové stránky projektu: http://didaktika.zcu.cz/cz/index.html

Tento projekt je spolufinancován EU.

iQLANDIA-projekty-Didaktika

iQLANDIA-partner-Evropska-unie iQLANDIA-partner-MSMT

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)

Období realizace: 1. 7. 2018 – 31. 8. 2020
Nositel projektu: Liberecký kraj
Místo realizace: Liberecký kraj

Tisíce žáků a stovky učitelů se v letech 2018 - 2020 zapojují do aktivit projektu NAKAP LK I, jehož témata vycházejí z prioritizace Krajského akčního plánu.

Nositelem projektu je Liberecký kraj, partnery projektu jsou pedagogicko-psychologické poradny v Liberci, Jablonci nad Nisou, v České Lípě a Semilech, více než dvacet středních škol, Krajská vědecká knihovna v Liberci a iQLANDIA Liberec.

 • V iQLANDII proběhne 150 projektových dnů pro žáky SŠ v návaznosti na RVP a ŠVP.
 • Na 7 500 středoškoláků se vystřídá ve speciálních vzdělávacích programech, kde sami odhalují přírodní zákonitosti s pomocí moderního vybavení.
 • Partnerské školy z celého kraje mají dopravu do IQLANDIE zdarma. 
 • Z projektu je podpořen také vznik Metodického centra pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky.

Pedagogové ZŠ, kteří se na škole věnují výuce polytechnických předmětů, mohou navštívit 8 setkání metodického centra.
Tam si mohou vyměňovat své zkušenosti s ostatními pedagogy a vyzkoušet si nové pokusy a experimenty s odborným lektorem science centra.

Tento projekt je spolufinancován EU.

iQLANDIA-projekty-NAKAP-LK-I

iQLANDIA-partner-Evropska-unie iQLANDIA-partner-MSMT

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II
(MAP II – Liberecko)

Období realizace: 1. května 2019 – 30. dubna 2022  
Nositel projektu: MAS Podještědí
Partneři projektu: iQLANDIA
Místo realizace: správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec
Počet zapojených škol: 94 základních a mateřských škol

Cílem projektu je podpora vzdělávání v mateřských a základních školách na Liberecku. Rozvoj spolupráce a partnerství škol, zřizovatelů, žáků, rodičů a aktérů neformálního a zájmového vzdělávání.

Projekt je určen žákům, pedagogům, institucím a dalším osobám, kteří se zapojují do vzdělávání dětí předškolního a školního věku.

 • IQLANDIA je zapojena do projektu v aktivitách týkajících se Polytechnického vzdělávání.
 • Během projektu proběhne v iQLANDII 50 dnů polytechnického rozvoje pro žáky ZŠ a jejich pedagogy.
 • Na 2 500 žáků se zúčastní vzdělávacích programů pod vedením odborných lektorů.
 • Programy vyžívající interaktivní expozice a planetárium jsou přizpůsobené věkové skupině dětí a žáků druhého stupně ZŠ. 

Tento projekt je spolufinancován EU.
iQLANDIA-projekty-MAPII

iQLANDIA-partner-Evropska-unie iQLANDIA-partner-MSMT

Art & Science

Inovativní formy učení v přeshraniční spolupráci v česko-německo-polském trojzemí

Reg. č.: 100312915
Název programu: Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko
Termín realizace projektu: 01. 10. 2017 – 30. 09. 2020
Partneři projektu: Hillersche Villa e. V. (D); Technische Universität Dresden – IHI Zittau (D) 

Na tisíc studentů z českého, německého a polského pohraničí se zapojí do unikátního mezinárodního projektu neformálního vzdělávání propojujícího vědu a umění pod názvem Art & Science. 

Studenty z patnácti středních škol – převážně víceletých gymnázií – z Löbau, České Lípy, Jelení Hory a dalších příhraničních měst čeká dohromady devadesát speciálních týdenních workshopů zaměřených na divadlo, hudbu, film, fotografii, akční umění a další média.

Jedná se o stěžejní aktivitu projektu, během které mladí lidé ve věku od 12 do 17 let pomocí zážitkové pedagogiky získají poznatky a osvojí si dovednosti jak z umělecké oblasti, tak z oblasti přírodních věd a techniky.
Workshopy se střídavě uskuteční v liberecké iQLANDII, německém Groβhennersdorfu a polském Niedamirowě. 

 • Školáci si budou moci vybrat jakoukoliv ze specializovaných dílen.
 • Mezinárodní skupina studentů pak bude pod vedením zkušených lektorů a tlumočníků po dobu sedmi dní pracovat na společném projektu, který na závěr soustředění představí.
 • Cílem projektu je, aby se mladí lidé z pohraničí co nejvíce poznali, naučili se týmové spolupráci a zodpovědnosti a odbourali komunikační a jazykové bariéry.

iQLANDIA-partner-Art-Science
 

iQLANDIA-partner-EU-DE iQLANDIA-partner-Art-Science iQLANDIA-partner-SN-CZ

Hurá do laboratoře

Název programu: Dotační fond Libereckého kraje
Název výzvy: Program volnočasových aktivit
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 1.5.2019 – 31.10.2019

Projekt „Hurá do laboratoře“ je dlouhodobým programem iQLANDIE a má za cíl poskytnout atraktivní a smysluplné využití volného času spojeného se vzděláváním v oblasti přírodovědných oborů.

Účastníci programu získají hlubší porozumění vědeckých jevů, které se dějí kolem nás, a to nenásilnou a zábavnou formou.

Projekt „Hurá do laboratoře“ navazuje na předešlé ročníky tohoto projektu a další oblíbené volnočasové aktivity.

Program Hurá do laboratoře běží po celý rok vždy každý víkend, o svátcích a prázdninách ve 14.00 a v 15.00 hodin.

Součást podpory Libereckého kraje je realizace 3 workshopů, které budou probíhat od května do října 2019, doplněné o science show v prostorech auditoria.

Projekt spolufinancuje Liberecký kraj.

iQLANDIA-Hura-do-laboratore
 

iQLANDIA-partner-liberecky-kraj